Regulamin:


Postanowienia ogólne
1. Poniższy regulamin określa zasady działania oraz dokonywania transakcji w sklepie internetowym https://koks.co/
2. Sklep internetowy don't koks znajdujący się pod adresem https://koks.co/ jest własnością firmy Dawid Masel z siedzibą w 77-400 Złotów ul. Mackowiczow 10, email: [email protected] NIP: 7671618624
3. Cennik umieszczony na stronie internetowej ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Ceny podane na stronie internetowej nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4. Wszystkie zamieszczone na stronie projekty, treści oraz zdjęcia podlegają prawom autorskim które należą do firmy Dawid Masel. Jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów (m.in. zdjęć, tekstów, grafik) w celach innych niż użytek osobisty, bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie prawa.

Zamówienia
1. Zamówienia na produkty oferowane przez don't koks można składać za pośrednictwem strony internetowej. Składając zamówienie klient oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na porozumiewanie się i zawarcie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną informację zwrotną ze Strony internetowej Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia i przekazanie go do realizacji.
3. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu realizacji zamówienia czyli do momentu wysyłki. Prosimy wtedy o kontakt na adres mailowy [email protected], podając w tytule numer zamówienia.

Płatności
1. Ceny podane są w PLN.
2. Cena podana przy konkretnym produkcie jest wiążąca od chwili potwierdzenia zamówienia i nie ulega zmianie, nawet przy wzroście cen produktów w serwisie.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie.
4. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, z wyjątkiem gdy widnieje jasna informacja o bezpłatnej przesyłce.
5. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu
6. Wpłat należy dokonywać za pomocą systemu płatności PayU.

Realizacja zamówienia i dostawa
1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
2. Zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, gdy:
- Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu
- Kwota zamówienia (wliczając koszty przesyłki) nie została zapłacona przez Klienta w terminie trzech (3) dni od złożenia zamówienia
- Formularz Zamówienia został nieprawidłowo lub częściowo wypełniony
4. Zamówienia realizowane są na terytorium RP. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu pracującym od zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty dotyczącej zamówienia. Przesyłki dostarcza nasz partner logistyczny, czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych.
5. W niektórych przypadkach (np. braku dostępności Produktu) czas dostawy może zostać wydłużony (o czym Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w opisie danego Produktu na Stronie internetowej Sklepu). Przesyłka kurierska doręczana jest w Dni Robocze. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Produktu, zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, a jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci w terminie 7 Dni Roboczych całą otrzymaną kwotę. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Zamówienia typu preorder nie mają określonego czasu realizacji. Sprzedawca jest zobowiązany wyprodukować i dostarczyć zamówiony towar tak szybko jak to jest możliwe.

Zwroty, Wymiany i Reklamacje
1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez zamawiającego Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować sklep koks.co., o swej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego na adres e-mail: [email protected] (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną).
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep koks.co. został poinformowany o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Rzecz należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
Ochrona danych osobowych
1. Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży Produktów zawieranej poprzez przyjęcie Zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do szkód rzeczywistych i nie obejmuje utraconych korzyści oraz do wysokości Ceny.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowaniu Sklepu. Do umowy sprzedaży Produktów w Sklepie stosuje się polskie prawo.
5. Reklamacje bedą rozpatrywane w ciągu 7dni roboczych

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2023 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne
Administratorem danych jest firma Dawid Masel z siedzibą w 77-400 Złotów ul. Mackowiczow 10, pod numerem NIP 7671618624. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane we wszystkich formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych
Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies
Witryna https://koks.co używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy don't koks w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.